Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 12 ao 30 de setembro de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Idiomas do mundo

Información xeral
Descrición

O Concello da Coruña, por medio da Concellaría de Xustiza Social e Coidados, convoca o programa educativo “Idiomas do Mundo”, no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, de realizar unha actividade de inmersión lingüística no verán de 2017, en inglés, portugués, francés ou alemán, co obxectivo de mellorar a competencia nalgunha das linguas europeas máis faladas no mundo e poder acreditar de xeito oficial o nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). O programa, ademais, permitirá ao alumnado a súa participación nunha acción intercultural aumentando a conciencia e comprensión doutras culturas e países e a educación dos participantes no respecto á diversidade e á igualdade, ao tempo que lles permita avanzar o seu desenvolvemento persoal.

DESTINOS

  • Irlanda/Reino Unido (inglés): 45 prazas
  • Portugal (portugués): 15 prazas
  • Francia (francés): 15 prazas
  • Alemaña/Austria (alemán): 5 prazas

As cidades de destino e a distribución das prazas están condicionados á oferta da empresa adxudicataria do contrato de xestión do programa.

Persoas destinatarias

Alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, residente na Coruña.

REQUISITOS DOS/DAS SOLICITANTES

a) Residir no Concello da Coruña xunto co seu pai e/ou nai ou representante legal, dende o 1 de setembro de 2016. Tamén serán aceptadas residencias posteriores a esa data e anteriores ao final do prazo de presentación de solicitudes nos casos en que se acredite traslado de domicilio e centro educativo motivado por cambio de localidade de residencia ao Concello da Coruña.

b) A persoa solicitante deberá autorizar ao Concello da Coruña, marcando a casa que aparece na ficha de solicitude, para que consulte os datos do Padrón municipal.

c) Estar matriculada/o e cursando 4º da ESO ou 1º de Bacharelato.

d) Obter no curso anterior, 3º ou 4º da ESO (segundo corresponda), unha cualificación media de 6 ou mais puntos e non ter ningunha materia pendente.

e) Obter no curso anterior, 3º ou 4º da ESO (segundo o caso), unha cualificación de 6 ou mais puntos na/s materia de lingua/s estranxeira/s (inglés/portugués/francés/alemán) pola/s que se queira optar e estar a cursala/s no curso 2016/2017. No caso de estar a cursar algún destes idiomas na Escola Oficial de Idiomas poderase alegar a cualificación obtida nela. Para o caso de portugués, de non se estar a cursar esta materia, a cualificación a valorar será a correspondente á materia de lingua galega e literatura.

Período de realización

4 semanas de duración durante o verán de 2017 (de preferencia o mes de xullo)

SERVIZOS INCLUÍDOS NO PROGRAMA

a) Cando menos, unha xornada informativa, de preparación específica, para o alumnado participante no programa.

b) Manual do Estudante.

c) Viaxe e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña até o destino asignado a cada alumna/o participante. No seu caso, incluirase no prezo do billete a facturación dunha maleta. Nestas viaxes, o alumnado estará acompañado por monitoras/es.

d) Estancia no país de destino durante o período correspondente á estadía, vivindo en familia en réxime de pensión completa. O domicilio da familia non poderá estar a unha distancia (medida en tempo de desprazamento) superior a 50 minutos en transporte público ao respecto do centro de estudos. No caso de que o domicilio estea situado a máis de 2 quilómetros do centro de estudos, facilitarase opción de transporte público entre o domicilio e o centro de estudos, sen custe para a/o participante.

e) Clases intensivas do idioma correspondente no país de destino (acordes ao nivel previo da/o alumna/o); un mínimo de 15 horas semanais entre luns e venres, agás festivos. O profesorado será nativo ou terá acreditado un nivel C2 do MCERL. O máximo de alumnas/os por grupo será de 15.

f) Material escolar para as clases.

g) Actividades culturais e lúdicas: un mínimo de dúas semanais.

h) Seguimento e control, por persoal especializado, da vida da/o alumna/o na familia de acollida, do seu comportamento e rendemento académico no centro, así como da súa vida social.

i) Realización de proba oficial acreditativa do nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).

j) Seguro de responsabilidade civil para as/os participantes, cun importe global de 45 000,00 €.

TIPOS DE BOLSAS

  • Bolsa total. Serán beneficiarias/os de bolsa total as/os participantes seleccionadas/os que non superen os 9 000,00 € anuais de renda per cápita.
  • Bolsa parcial. O Concello asumirá un máximo do 95% e un mínimo do 5% do custo total das prazas do alumnado seleccionado que supere os 9 000,00 € anuais per cápita.
Inscrición alumnado

O prazo de presentación de solicitudes e documentación: do 10 ao 28 de abril

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo, indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN

A documentación presentarase nun sobre pechado no que se fará constar no anverso o nome e apelidos da/o alumna/o solicitante e o seu enderezo. Dentro del incluirase o seguinte:

a. Fotocopia do documento oficial de identidade (DNI, NIE ou pasaporte...) da/o solicitante e das/os nais/pais ou representantes legais.

b. Resgardo da ficha de solicitude que se cubriu en liña, asinado pola/o participante e a persoa ou persoas que teñan a patria potestade ou tutela sobre a/o participante.

c. Certificado das cualificacións correspondentes ao curso anterior (3º ou 4º da ESO).

d. Certificado de estar a cursar en 4º da ESO ou 1º de Bacharelato a/s lingua/s estranxeira/s as que se opta, agás no caso de portugués. O certificado poderá substituírse por copia compulsada do boletín de cualificacións de 4º da ESO ou 1º de Bacharelato. De se estar matriculado na Escola Oficial de Idiomas, certificación do centro ou copia compulsada do boletín de cualificacións.

e. Anexo I das bases cuberto polo centro educativo segundo as indicacións e coas sinaturas e selo correspondentes.

f. Se for o caso, certificado acreditativo do grao de minusvalía da/o alumna/o e/ou doutra/o integrante da unidade familiar expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente na materia.

g. No caso de non se autorizar a consulta de datos na Axencia Tributaria (marcando a casa correspondente que figura na ficha de inscrición), certificacións expedidas pola Axencia Tributaria das declaracións de IRPF individuais de ambos proxenitores ou conxunta, correspondentes ao exercicio 2015, emitidas e datadas no mes de outubro, ou posterior, de 2016.

As persoas que forman parte de unidades familiares non obrigadas a declarar ou das que as administracións tributarias non dispoñen de datos, deberán entregar unha certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa desta situación.

h. A condición de familia monoparental acreditarase mediante fotocopia compulsada do libro de familia e, no seu caso, resolución xudicial de separación, divorcio, nulidade ou adopción de medidas paterno-filiais, onde figure a contía da pensión de alimentos estabelecida en favor dos menores integrantes da unidade familiar.

i. Cando se teña acordada pensión de alimentos ou exista dereito a ela, deberá achegarse, xunto coa resolución xudicial máis recente que a estabeleza, unha declaración responsábel (Anexo II das bases) da/o proxenitor/a que teña a garda e custodia indicando a contía percibida por tal concepto no ano 2015.

No caso de que exista incumprimento total ou parcial do abono da pensión deberá xuntarse copia da admisión a trámite da demanda de execución ou da denuncia presentada.

Máis información

REUNIÓN INFORMATIVA PARA O ALUMNADO INTERESADO E AS SÚAS FAMILIAS: xoves 6 abril, ás 19:00h no Centro Cívico Municipal dos Mallos

Servizo Municipal de Educación. educacion@coruna.es T: 981 184 200 ext: 12038 e 12043

Inscrición
Inscrición alumnado

O prazo de presentación de solicitudes e documentación: do 10 ao 28 de abril

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo, indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN

A documentación presentarase nun sobre pechado no que se fará constar no anverso o nome e apelidos da/o alumna/o solicitante e o seu enderezo. Dentro del incluirase o seguinte:

a. Fotocopia do documento oficial de identidade (DNI, NIE ou pasaporte...) da/o solicitante e das/os nais/pais ou representantes legais.

b. Resgardo da ficha de solicitude que se cubriu en liña, asinado pola/o participante e a persoa ou persoas que teñan a patria potestade ou tutela sobre a/o participante.

c. Certificado das cualificacións correspondentes ao curso anterior (3º ou 4º da ESO).

d. Certificado de estar a cursar en 4º da ESO ou 1º de Bacharelato a/s lingua/s estranxeira/s as que se opta, agás no caso de portugués. O certificado poderá substituírse por copia compulsada do boletín de cualificacións de 4º da ESO ou 1º de Bacharelato. De se estar matriculado na Escola Oficial de Idiomas, certificación do centro ou copia compulsada do boletín de cualificacións.

e. Anexo I das bases cuberto polo centro educativo segundo as indicacións e coas sinaturas e selo correspondentes.

f. Se for o caso, certificado acreditativo do grao de minusvalía da/o alumna/o e/ou doutra/o integrante da unidade familiar expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente na materia.

g. No caso de non se autorizar a consulta de datos na Axencia Tributaria (marcando a casa correspondente que figura na ficha de inscrición), certificacións expedidas pola Axencia Tributaria das declaracións de IRPF individuais de ambos proxenitores ou conxunta, correspondentes ao exercicio 2015, emitidas e datadas no mes de outubro, ou posterior, de 2016.

As persoas que forman parte de unidades familiares non obrigadas a declarar ou das que as administracións tributarias non dispoñen de datos, deberán entregar unha certificación expedida pola Axencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa desta situación.

h. A condición de familia monoparental acreditarase mediante fotocopia compulsada do libro de familia e, no seu caso, resolución xudicial de separación, divorcio, nulidade ou adopción de medidas paterno-filiais, onde figure a contía da pensión de alimentos estabelecida en favor dos menores integrantes da unidade familiar.

i. Cando se teña acordada pensión de alimentos ou exista dereito a ela, deberá achegarse, xunto coa resolución xudicial máis recente que a estabeleza, unha declaración responsábel (Anexo II das bases) da/o proxenitor/a que teña a garda e custodia indicando a contía percibida por tal concepto no ano 2015.

No caso de que exista incumprimento total ou parcial do abono da pensión deberá xuntarse copia da admisión a trámite da demanda de execución ou da denuncia presentada.