Intranet Educativa Municipal
Proceso de admisión de alumnos na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM)
MOI IMPORTANTE: Solo se poderá solicitar praza en 2 Escolas Infantís Municipais. De incumprirse esta norma, o solicitante pasará a ocupar o último lugar na relación de solicitudes, independientemente da puntuación obtida.
Datos do/a solicitante
HomeMuller
Si Non
Primeiro/a proxenitor/a ou titor/a
Si Non
Segundo/a proxenitor/a ou titor/a
Si Non
Datos para o baremo
SiNon
SiNon
SiNon
SiNon
SiNon
SiNon
Bono Concilia
No caso de non ter praza nalgunha das dúas escolas solicitadas, interésalle participar no Programa
'Bono concilia' da Xunta?
En caso afirmativo, pode descargar aquí o Anexo III para entregar na escola.
SiNon

Protección de datos persoais

Para que a empresa concesionaria que xestiona a escola infantil municipal poida prestar os seus servizos ao cliente, éste deberá proporcionarnos os datos de carácter persoal que se indican neste formulario. De acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, a persoa usuaria e titular dos datos queda informada, e presta o seu consentimento inequívoco de que ao cubrir o presente formulario os seus datos persoais quedarán incorporados aos ficheiros automatizados da entidade co fin de poder prestarlle e ofrecerlle os nosos servizos, así como para informarlle de actividades futuras que poidan ser do seu interese.

Información sobre protección de datos:

  • Responsable: Concello da Coruña
  • Finalidade: tramitar as solicitudes presentadas para participar no proceso de admisión nas escolas infantís municipais para o curso2019-2020.
  • Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados ao Concello da Coruña.
  • Destinatarios: Non hai cesión de datos (excepto no caso de participar no Programa "Bono Concilia", en cuxo caso se cederán os datos á Xunta para poder xestionar dito programa). Non hai previsión de transferencias a terceiros países.
  • Exercicio de dereitos: as persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, a través da sede electrónica do Concello da Coruña ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  • Contacto delegado protección de datos e máis información: www.coruna.gal